За нас

УЧРЕДИТЕЛИ НА КЛУБ "РОДИТЕЛИ-НОВАТОРИ''

Здравейте! Казвам се Яна Христова.


Завършила съм психология във ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий”. Продължих своята специализация в Институт по хуманистична и екзистенциална психология  -  Рим, Италия, където се дипломирах като психотерапевт. От  години се обучавам в тренинг - групите към ПИСЕЛ (Психотерапевтичен институт за социална екология на личността), като фамилен консултант при психологическа работа с деца и семейства в системния подход и фамилната терапия.
        Работила съм по компонент Деинституционализация  на Проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България” осъществен от Министерството на труда и социалната политика.  Била съм психолог  в  Екипа  по приемна грижа от самото му  създаване,  към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора и съм един от основоположниците на Областния център по приемна грижа в гр. Стара Загора. Изпълнявала съм длъжността към центъра: координатор на екип. Извършвала съм информиране, набиране, оценяване и консултиране на кандидати за приемни родители, както и подкрепа на одобрените приемни семейства и настанените  в тях деца. Водила съм  сформираната от мен група за подкрепа на приемните родители.
Преминала съм следните специализирани обучения:Европейски програми по психотерапия, практически семинар “ Йерархия и власт в семейството и терапевтичния процес” – Даниел Минучин,  САЩ
Есенен университет по зависимости, който се организира всяка година от Института по по­веденчески стратегии - д-р Игор Ку­це­нок (Калифорнийски университет) и други международни специалисти
 Международна лятна школа по зависимости  - 2009 г. фондация “ Стефан Батори” Полша
“Психотерапия на депресия и тревожност “ –  д-р Джефри Зайг,  Сащ
“ Фокусирана върху промяната терапия на семейства и деца “- д-р Нога Набаро, Израел
 Поредица практически семинри за работа със семейства и деца с поведенчески            проблеми с участие на преподаватели от водещи международни психотерапевтични институти
Позитивни подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения” –      Фондация “ Парньори – България “
 Въведение в подхода резилианс – обучители Катя Кръстанова
 Обучения по приемна грижа - обучител Кристиан Келбърг АРК – България
Тренинг  групова работа. Участие в групи за личен опит.
Обучения семейно консултиране;
Обучителни модули “ Директна работа с деца “ -  обучител И. Уорд
Тренинг “ Въведение в управлението “-  обучител И. Уорд
 Работа с ромската общност в Старозагорска община – лектори: д-р Евгения Иванова,      Велчо Кръстев.
        Имам опит като  обучител в обучения по „Приемна грижа” - специализирани модули за обучение на кандидати за приемни родители и на професионалисти – социални работници и психолози от Дирекции „Социално подпомагане”  и служители на специализирани институции в област Стара Загора, неправителствени организации от цялата страна, членовете на Комисиите за закрила на детето в област Стара Загора, представители на различни институции и печатни и електронни медии.
         Притежавам умения като водещ на терапевтична група за жени преживели насилие. Работила съм като психолог с жертви на насилие към  Кризисен център. Предоставяла съм психологическа помощ на уязвими групи хора.
         Имам участие в екип провеждал кризисни интервенции и екипна супервизия на персонала в ДДЛРГ и СПИ.
        Имам опит като обучител в специализиран тренинг за повишаване капацитета на училищните психолози и педагогически съветници – Министерство на образованието, младежта и науката.
        Занимавала съм  се е с преподавателска дейност, работила  съм като учител по психология, етика и право, философия с деца в юношеска възраст.
        В момента се занимавам с частна практика за психологически консултации на деца и семейства.

Здравейте! Аз съм Люба Вълканова.

Завършила съм ПМИ „ Христина Хранова’, специалност медицинска сестра. Продължих своето обучение във ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий” - бакалавър социални дейности и магистратура социална педагогика и социална работа към Тракийски университет, Педагогически факултет, гр. Стара Загора.
От 2007 година се обучавам в тренинг-групите към ПИСЕЛ (Психотерапевтичен институт за социална екология на личността), като фамилен консултант за работа с деца и семейства.
Работила съм като социален работник в сектор „Подкрепа на родители” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора по компонент Деинституционализация на Проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България” осъществен от Министерството на труда и социалната политика.  Имам опит в осъществяване на социална работа по отделен случай, предоставяне на социални услуги, както следва:
-информиране и ориентиране на клиентите относно техните права и задължения;
- социално консултиране във връзка с повишаване на социалното функциониране на клиентите;
- фамилно, трудово и социално посредничество;
- придружаване на клиента до различни институции;
- осъществяване на групова социална работа с клиенти.
Ръководила съм Областен център по приемна грижа от самото му създаване и съм участвала в изграждането му. Моите основни компетенции и отговорности в работата на този център бяха:
- Развива и подкрепя приемната грижа и отглеждането на децата в среда от семеен тип, която ги насърчава да развият пълния си потенциал и гарантира поддържането на високи стандарти на грижа за децата, както и зачитане на мнението им и защита на техните права;
- Ръководи планирането и изпълнението на дейността на областния център по приемна грижа по подбора, обучението и оценката на кандидат-приемни родители, както и процеса на напасване, опознаване, настаняване и подкрепа на приемните родители след настаняването на деца при тях;
- Отговоря за всички аспекти, свързани с функциониране на областния център, включително поддържане на сградата, разходване на оперативен бюджет, финансови и счетоводни справки, персонал, кампании за набиране на приемни родители и др.
Преминала съм следните специализирани обучения:
- „Предоставяне на услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Социална работа с деца. Работа по случай. Превенция на отклоняващото се поведение. Семейно консултиране. Семейно-групова конференция. Специфики на предоставяните услуги в Звено „Майка и бебе”. Мобилна социална работа. – доц. Нели Петрова, д-р Надя Стойкова ИСДП, 2005г.;
- „Работа на специализирана телефонна линия за деца. – Асоциация „АНИМУС”, 2005 г.;
- „Приемна грижа” - Обучител – Кристиан Келбърг АРК – България, 2006 г.;
- „Работа с ромската общност в Старозагорска община” – лектори:
д-р Евгения Иванова, Велчо Кръстев, 2006 г.;
- „Ефективна работа с медиите” – Център за развитие на медиите, 2006 г.;
-  „Социална работа в общността” – обучител Георги Богданов, 2006 г.;
-  „Развитие на детето от 0 – 7 г.” – обучител Весела Банова, 2006 г.;
-  „Въведение в подхода резилианс” – по проект на ИСДП, 2007 г.;
- Участие в обучение за личен опит по методите на Вирджиния Сатир „Моделът за израстването на човека на Вирджиния Сатир” – Психотерапевтичен институт по социална екология на личността, 2007 г.;
-  „Въвеждащо обучение за работа с групи” – обучител Татяна Кючукова, 2007г.;
- „Въведение в управлението” – обучител Ива Уорд АРК - България, 2008 г.;
- „Разработване на политика и процедури за закрила на детето в неправителствените организации” – обучител Стефан Йорданов, Център за приобщаващо образование, 2008 г.;
- Обучение за потенциални бенефициенти за подготовка на проектни предложения по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд 2007-2013 – С.И.С.И. Доминус, 2008 г.;
- Европейски програми по психотерапия, практически семинар „Йерархия и власт в семейството и в терапевтичния процес” – водещ Даниел Минучин, старши преподавател в Център за семейството „Минучин”, Ню Йорк, 2008 г.
Обучител в специализирани модули за обучение по приемна грижа за професионалисти (социални работници, психолози и педагози).
Обучител на кандидати за приемни родители.
Водещ на клуб „Играй с мен” за деца от 7 до 12 години  - усвояване от децата на социални и поведенчески умения чрез изграждане на положителна нагласа към личностните качества на всяко дете
Водещ в тренинг за развитие на житейски умения на непълнолетни младежи, осъдени на пробация
Водещ на семинари за ефективно родителство клуб „Родители – Новатори”Как да се свържете с нас: